הצטרפות לאיגוד

מהנדס/אדריכל רשות אשר נבחר לתפקידו יכול להצטרף לאיגוד מהנדסי ואדריכלי הרשויות המקומיות.

יש למלא הטפסים המצורפים לצורך רישום מסודר ולצורך הסדרת תשלום החברות.
תשלום החברות באיגוד מתבצע על ידי הרשות המקומית ומאוגד בחוזר מנכ"ל.
בנוסף, יש לקיים אחר הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של העמותה.
פרטים ועדכונים ניתן למצוא באתר איגוד מהנדסי הערים - www.iame.org.il
בנוסף לטפסים המצורפים, יש להמציא את האישורים הבאים:
אישור עדכני מהמעביד/ה שהנך מהנדס/ת מכהנ/ת.
צילום תעודת אדריכל מאושרת וחתומה או אישור להשכלה גבוהה בירושלים באם התעודה מחו"ל.
 
את המסמכים והטפסים חתומים יש לשלוח למייל: iame2000@gmail.com
בקשתך תועבר לאישור ועד האיגוד והודעה על הצטרפות תשלח מיד עם האישור.
בטל

הודעה/תגובה חדשה