תיקון 101

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד-2014, שהוביל משרד הפנים. לאחר קריאה ראשונה ההצעה נידונה לפרטיה בוועדת הפנים והגנת הסביבה בהשתתפות פורומים מקצועיים וביניהם איגוד מהנדסי ערים.
תיקון 101 לחוק מוביל את הרפורמה בהליכי התכנון, הרישוי והבניה בישראל.

הצעת חוק זו כוללת תיקון מקיף לחוק התכנון והבנייה אשר נועד בעיקרו לבזר את הסמכויות בין מוסדות התכנון וכן לייעל ולקצר את הליכי התכנון והרישוי.

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - תמצית מנהלים.

ראשית, הצעת החוק כוללת העברה של סמכויות משמעותיות להכנת תוכניות לוועדות המקומיות בלא צורך להיזקק לאישורן בוועדות המחוזיות, בד בבד עם העברת הסמכויות לוועדות המקומיות מוצעים מנגנוני פיקוח ובקרה שנועדו להבטיח את תקינות פעולתן. שנית, מוצע לפטור מהיתרי בנייה עבודות קטנות, ליצור מסלול רישוי מקוצר מעבודות בנייה בהיקף שאינו גדול, וכן לקצר ולייעל את הליך הרישוי הרגיל. שלישית, מוצע להקים מכוני בקרה אשר ישפרו את הבקרה על בטיחות הבנייה ואיכותה. רביעית, מוצע לכלול בחוק הסדרים לשם קידומו של דיור בהישג יד: חיוב לכלול דירות קטנות בתוכניות; מתן תמריצים לבניית דיור להשכרה לטווח ארוך; וחיוב הממשלה לקבוע יעדים לשיווק דירות להשכרה לטווח ארוך ובמחיר מופחת. לבסוף, מוצעים שורה של תיקונים שנועדו לשפר ולייעל את הליך התכנון והרישוי של תשתיות מסוגים שונים.


> נוסח משולב של חוק התכנון והבניה ותיקון 101

> דגשים מרכזיים לרפורמה ברישוי ובנייה

> עקרונות להליכי רישוי לפי תיקון 101

> תקנות הפטור מהיתרים


> מצגת מינהל התכנון לכנס מהנדסי ערים 21.5.14

בטל

הודעה/תגובה חדשה