רישוי עסקים

חוק צווים והוראות שעה
> חוק רישוי עסקים, התשכח-1968

> צו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור), תשעא-2010-1

> צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים) (הוראת שעה) תשעב-2011

> צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשלד-1974

> צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנה-1995

> צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנח-1998

 
תקנות
> תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה ומיתקני מי שתיה),  התשעג-2013

> תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), תשנו-1996

> תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשלז-1976

> תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה), תשעא-2011

> תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשסא-2000

> תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר) (הוראת שעה), תשאע-2010

> תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשסו-2006

> תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנג-1993

> תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנא-1990

> תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), תשסג-2003

> תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), תשנה-1994

> תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), תשנח-1998

> תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשלג-1973

> תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשנד-1994

> תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשמג-1983

> תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), תשנט-1999

> תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף
אדם), תשנג-1992-1


> תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), תשמא-1981

> תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תשל-1969

> תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשלב-1971

> תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשלב-1972

> תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשלו-1975

בטל

הודעה/תגובה חדשה